Twój fryz­jer ślubny

fryzjer-slubny1

W tym szczegól­nych dniu, aby zmniejszyć choć trochę stres związany z ter­mi­nami i przy­go­towa­ni­ami, zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej usługi.

Pro­ponu­jemy czesanie fryzury ślub­nej z dojaz­dem we wskazane miejsce

oraz usługi w daty prob­lematy­czne,

czyli w dni wolne i święta*

Wszys­t­kich szczegółów może­cie się Państwo dowiedzieć kon­tak­tu­jąc się z nami tele­fon­icznie lub pocztą elek­tron­iczną. Cena usługi, jej zakres, usta­lamy indy­wid­u­al­nie. Dlat­ego najlep­szym wyjś­ciem jest odwiedze­nie naszej siedz­iby. Zapraszamy do umówienia się na fryzurę próbną lub bezpłatną kon­sul­tację.

Bezpośred­nio w salonie pro­ponu­jemy sko­rzys­tanie z usług kos­me­ty­czki i wiz­a­żys­tki. Pomożemy dobrać mak­i­jaż do fryzury oraz kar­nacji przyszłej Panny Młodej. Na okres przed ślubem pole­camy również spec­jalne zabiegi upięk­sza­jące zarówno dla Panny jak i Pana Młodego.

————————————————————–

*Zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z możli­wości uczesa­nia więk­szej liczby osób. Uczeszemy również Mamę Panny Młodej, Mamę Pana Młodego, świad­kowe, druhny, a także wszys­t­kich innych gości, którzy zgłoszą taką potrzebę (np. ze względu na długą podróż i brak możli­wości uczesa­nia się w swoim rodzin­nym mieś­cie). Pode­jmiemy się także styl­iza­cji obsługi ślubu i wesela.

Uczeszemy:

- Ciebie,
– Two­jego Przyszłego :)
– Twoją Mamę i przyszłą Teś­ciową,
– Twoją świad­kową, Matkę Chrzestną, druhny, siostry
– pozostałych Gości,
– obsługę

Dojeżdżamy we Wrocławiu i okoli­cach w promie­niu 30km

Ori­en­ta­cyjne ceny zestawów ślub­nych dla Państwa Młodych

lub osób chcą­cych wykupić je w prezen­cie (2016):

FRYZURA ŚLUBNA  (z dojaz­dem) 120zł

FRYZURA ŚLUBNA + MAKIJAŻ (z dojaz­dem)          200 zł

FRYZURA  PRÓBNA         80zł

MAKIJAŻ PRÓBNY           70zl

ZESTAW 1:

FRYZURA PRÓBNA    330ZŁ

FRYZURA ŚLUBNA

MAKIJAŻ PRÓBNY

MAKIJAŻ ŚLUBNY

ZESTAW 2:

FRYZURA PRÓBNA    410ZŁ

FRYZURA ŚLUBNA

MAKIJAŻ PRÓBNY

MAKIJAŻ ŚLUBNY

KOLORYZACJA + STRZYŻENIE

ZESTAW 3:

FRYZURA PRÓBNA    390ZŁ

FRYZURA ŚLUBNA

MAKIJAŻ PRÓBNY

MAKIJAŻ ŚLUBNY

CZESANIE NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ

Możli­wość dołączenia do zestawów:

strzyże­nie Pana Młodego, zabieg naw­ilża­jący Pana Młodego, czesanie świad­kowej, czesanie na wieczór panieński… itp.